O firmieUsługi i klienci
Artur Lawrenc
Informacja o firmie
O firmie
 

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jako biegły rewident o numerze 9944. Wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o numerze 3649.
 
 
Podstawowym przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, mianowicie badania i przeglądy sprawozdań finansowych.

Przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, są:
1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
2) doradztwo podatkowe;
3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
6) świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
7) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Dane kontaktowe:

Adres
Skrytka pocztowa nr 85
ul.Tarchomińska 5/23
00-950 Warszawa 1
03-746 Warszawa
Numer biegłego rewidenta 9944
Numer podmiotu uprawnionego 3649
tel: 504 152 465
 
 
 
Wykonując wszystkie usługi audytorskie kieruję się przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, normami wykonywania zawodu, wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Etyki.

Szanuje czas klientów dlatego uzgadniam harmonogram przeprowadzenia audytu tak aby dopasować wzajemne obowiązki z nim związane oraz zapewnić terminowe jego wykonanie. Dbam na każdym etapie prac o ścisły kontakt z kierownictwem i pracownikami klienta, co zapewnia właściwy przepływ informacji oraz gwarantuje wysoką jakość wykonanej usługi. Na życzenie klientów dzielę się moimi spostrzeżeniami i uwagami także z radami nadzorczymi, komitetami audytu bądź właścicielami podczas zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

W swojej pracy wykorzystuje sprawdzone techniki i metody prac rewizyjnych wspomagane przez nowoczesne narzędzia informatyczne. W przypadku realizacji złożonych projektów i zleceń współpracuję z innymi biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, prawnikami oraz specjalistami doskonale orientującymi się w określonych dziedzinach i zagadnieniach. Dobór zespołu przeprowadzającego badanie jest dokonywany w oparciu o specyfikę działalności klienta oraz zakres wykonywanej usługi. Pozwala nam to na zapewnienie najwyższych standardów jakości.

 


 
O firmieUsługi i klienci
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na liście prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o numerze 3649